بازاریابی استخدام و تاثیر آن بر جذب استعدادها

موفقیت یک شرکت تا حد زیادی به کارکنان کلیدی شرکت بستگی دارد. به همین دلیل استخدام استعدادها برای هر شرکت