کاربرد ای تی اس (ATS) در مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها

سازمان به عنوان یک مجموعه یکپارچه که با هدف گذاری خاص و مشخص فعالیت می کند، تعریف می شود و