امکان مصاحبه تصویری آنلاین (مجازی) در دوران کرونا

به تایید متخصصین حوزه منابع انسانی، مصاحبه یکی از مراحل اصلی در شناسایی توانمندی‌های فرد از دیگر افراد متقاضی شغلی