دایره شایستگی

چرا شناختن محدودیت‌هایتان اهمیت دارد؟ هیچکس دنیا را به طور کامل نمی‌شناسد. دنیا برای مغز انسان پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارد.