چند و چون ارزیابی بر اساس مدل شایستگی

مدل شایستگی چیست؟ مدل شایستگی دستورالعملی است که واحد منابع انسانی سازمان تدوین می‌کند و تعیین می‌کند چه مهارت‌ها، دانش