منابع انسانی یا مدیر؟ چه کسی مسئول فرایند آنبوردینگ (همسوسازی کارکنان) است؟

پاسخ به این سوال مشخص است! بخش منابع انسانی مسئول اصلی فرایند آنبوردینگ (همسوسازی کارکنان) است. اما در بسیاری از شرکت‌ها، مدیران