جهت گیری کارکنان در مقابل همسوسازی کارکنان: چرا به هر دو نیاز دارید؟

بسیاری از کسب‌وکارها تصور می‌کنند که با داشتن فرایند همسوسازی کارکنان نیازی به فرایند جهت‌گیری کارکنان ندارند، در حالی که این تصور