کاربرد هوش مصنوعی در استخدام و ATS ها

بسیاری از متخصصان منابع انسانی بر این باورند که انجام عملیات استخدام بدون برخورداری از ابزار مکانیزه نرم افزاری کاری